Styrelsearbete

För att underlätta överföring vid byte av styrelsemedlemmar och för att skapa kontinuitet är det viktigt att dokumentera de olika aktiviteterna i kretsen, Ett exempel från Upplandskretsen kan du ladda ner här. Se också dokumenten under ”En introduktion till styrelsearbete”

>>> Handbok för kretsstyrelser

Styrelsens ansvar

 • ansvarar för kretsens löpande verksamhet
 • verkar för kretsens framåtskridande och tillvaratar medlemmarnas intressen
 • ansvarar för att stadgar, mål och policybeslut beaktas
 • verkställer årsmötets beslut
 • förbereder frågor som ska behandlas på årsmötet och föreslår beslut
 • har ansvar för de funktioner inom kretsen som utsetts av styrelsen.
 • följer lagar, avtal och förordningar som är tillämpliga inom verksamhetsområdet
 • redovisar kretsens verksamhet vid årsmötet i verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Ordföranderollen

 • leder och organiserar verksamheten inom kretsen
 • representerar kretsen gentemot myndigheter, samhällsorgan och andra föreningar
 • ser till att fattade beslut blir genomförda
 • kallar i samarbete med sekreteraren till styrelsemöten och årsmöte
 • leder styrelsens sammanträden
 • justerar styrelseprotokoll
 • håller kontakt med övriga ledamöter i styrelsen och sätter sig in i deras arbetsuppgifter
 • tecknar kretsens firma enligt beslut på kretsens årsmöte eller konstituerande styrelsemöte

Vice ordförande

Är ordförandes ställföreträdare

Sekreterarrollen

 • för protokoll vid styrelsens sammanträden
 • ordnar med justering och distribution av styrelseprotokoll till samtliga styrelseledamöter och revisorer och de som enligt styrelsens beslut ska ha en kopia av protokollet
 • kallar i samarbete med ordförande till styrelsemöten och årsmöte
 • föreslår i samarbete med ordförande dagordning för styrelsemöten
 • ansvarar för arkivering av kretsens handlingar
 • sänder in verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående år snarast efter kretsens årsmöte till STAs sekreterare
 • sänder in uppgifter till STAs sekreterare snsarast efter årsmötet om vilka som ingår i kretsstyrelsen och dels vilka som utsetts till kretsens ombud

Kassörsrollen

 • betalar kretsens fakturor och övriga utgifter och ersättningar
 • arkiverar kretsens originalhandlingar såsom fakturor och balans- och resultaträkningar.
 • tecknar föreningens firma enligt beslut på årsmöte eller konstituerande styrelsemöte.
 • för kretsens räkenskaper
 • placerar medel som inte erfordras för löpande utgifter på betryggande och räntebärande sätt
 • medverkar vid upprättande av budget för det kommande verksamhetsåret
 • upprättar årsredovisning vid verksamhetsårets slut
 • presenterar kretsens resultat- och balansrapport vid varje styrelsemöte
 • upprättar och inlämnar deklarationer
 • upprättar och skickar ut kontrolluppgifter till skattemyndigheten
 • inbetalar till Skatteverket lagstadgade arbetsgivaravgifter och skatter för arvoden och ersättningar som kretsen utbetalat under verksamhetsåret
 • ansvarar för att förteckning över kretsens inventarier finns och hålls aktuella
 • överlämnar till revisorerna de handlingar som de begär för sin granskning av verksamhet och bokföring
 • planerar och ansvarar för genomförande av revision
 • deltar i revision

Inventarieförteckning blankett