Medlemsvillkor enligt stadgarna för Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Trädgårdsamatörerna är öppet för varje person, förening, institution eller annan sammanslutning, som önskar ingå som medlem.

Medlemsavgift erlägges vid inträde i föreningen. Erlagd avgift gäller påföljande 12-månadersperiod och inkluderar även medlemskap för familjemedlemmar boende på samma adress.

Medlemskap i Trädgårdsamatörerna upphör

a) om medlem hos styrelsen begär sitt utträde
b) om medlem, trots påminnelse, inte erlagt sin medlemsavgift
c) om medlemsförsamlingen beslutar om medlems uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgad avgift till sällskapet trots påminnelse, motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen. Beslut om uteslutning av disciplinära skäl fattas av ombudsförsamlingen efter beredning och förslag av riksstyrelsen. Fråga om uteslutning av disciplinära skäl får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss, av styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar.